عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14959
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/24
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/1/1

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص پرداخت مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون ريال به حساب سازمان تعزيرات حكومتي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌به استناد تبصره 5 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.16 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ نه ميليارد و‌پانصد ميليون 9.500.000.000) ريال از حساب‌هاي متمركز 150 و 182 خزانه برداشت و بابت كسري بودجه سالجاري به حساب سازمان تعزيرات‌حكومتي پرداخت نمايد.


روابــــط صریـــــــــح