عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران( داراي آيين نامه , اصلاح و الحاق, اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط, نظريه کميسيون مشورتي) > ویرایش
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14957
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/21
  • تعداد مواد:94
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/3/1
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/23

‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه