عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14956
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/20
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/27

تصويب نامه راجع به ‌الحاق تبصره ( 2) به ماده ( 4) آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره .2352ج108.343. مورخ 1375.3.6 ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور‌تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان تبصره 2) به ماده 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .1261ت16381ه مورخ 1375.2.11 ـ افزوده‌مي‌شود و عنوان تبصره فعلي ماده ياد شده به تبصره 1) تغيير مي‌يابد.
"‌تبصره 2 ـ سهم مشخصي از سرجمع اعتبارات تبصره 3) هر يك از استانهاي خوزستان، كرمانشاه، كردستان، ايلام و آذربايجان غربي 50% از بخش‌خصوصي و 25% از بخش تعاوني) به شرح جداول پيوست جهت ايجاد زمينه‌هاي شغلي مهاجرين جنگ تحميلي با معرفي ستاد مركزي بازسازي و نوسازي‌مناطق جنگزده كشور ‌يا نماينده ستاد در استان) و در چهارچوب ساير مقررات اين آيين‌نامه و تصويب كميته‌هاي برنامه‌ريزي استانهاي اختصاصي مي‌يابد."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه