عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14956
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/20
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/6

‌اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري‌اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره .1334‌د مورخ 1375.3.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12) قانون‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌بند ج) ماده 5) تصويب‌نامه شماره .17866ت 152ه مورخ 1372.5.23 هيأت وزيران حذف و بند ب) آن به شرح زير تغيير مي‌يابد:
"ب ـ متصديان ساير مشاغل حداكثر تا 100% حقوق مبنا."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه