عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14954
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/18
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/3/6

قانون تفسير ماده ( 42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354.4.25

‌موضوع استفسار:
1 ـ آيا مباشرت رييس قوه قضاييه در اقدامات مصرح در ماده 42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 لازم است و‌يا اختيار انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوه قضاييه نيز مي‌باشد؟
2 ـ آيا تصميمات دادگاه مقرر در ماده 42) قانون فوق‌الذكر مشمول تبصره 2) ماده 11) قانون ديوان عدالت اداري مي‌باشد كه در نتيجه از صلاحيت‌ديوان عدالت اداري خارج باشد و يا اين مرجع صلاحيت رسيدگي به شكايت از تصميمات دادگاه فوق‌الذكر را دارد؟


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه