عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/16
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي دلوار به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42. مورخ 1374. وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات‌كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمود:
‌روستاي دلوار مركز بخش ساحلي تابع شهرستان تنگستان در استان بوشهر به شهر تبديل شده و به عنوان شهر دلوار شناخته شود.