عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/16
  • دستگاه مجری:[سازمان تربيت بدني][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/23
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/9

‌اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره .5917‌د مورخ 1373.9.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده‌واحده قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمودـ
‌به انتهاي بندهاي (5) و (8) ماده(10) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .27117ت 323 ه‌مورخ 1373.8.22 ـ عبارت "‌با رعايت قوانين و مقررات مربوط" اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه