عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/16
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/3

تصويب نامه راجع به تعيين مشاغل سخت و زيان آور در سيمان سپاهان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره .3275‌د مورخ 1373.5.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (3) ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 تصويب نمودـ
‌مشاغل تكنيسين مسئول كوره، تكنيسين مكانيك كوره، تكنيسين مسئول آسياب سيمان و تكنيسين مسئول آسياب مواد خام به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور‌درجه (3) و مشاغل تكنسين مكانيك بارگيرخانه و تكنسين مسئول روغنكاري به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور درجه(2) در سيمان سپاهان تعيين مي‌شوند.


روابــــط صریـــــــــح