عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي خوسف به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10643 مورخ 1374.10.11 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره‌هاي الحاقي به آن و به‌استناد ماده ( 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌روستاي خوسف مركز بخش خوسف تابع شهرستان بيرجند در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر خوسف شناخته شود.