عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي چهاربرج قديم به شهر چهاربرج

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10871 مورخ 1374.9.25 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در ايجاد ماده (4) قانون ياد شده و‌تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي چهاربرج قديم مركز بخش مرحمت‌آباد تابع شهرستان مياندوآب در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل شده و به عنوان شهر چهاربرج شناخته شود.