عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه در خصوص تبديل روستاهاي يزدآباد، حسن‌آباد و باغ ابريشم به شهر ابريشم

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي يزدآباد ـ حسن‌آباد و باغ ابريشم از توابع بخش مركزي شهرستان فلاورجان استان اصفهان در هم ادغام شده و به نام شهر ابريشم ناميده شود.