عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

‌تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي اهل به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13679 مورخ 1374.11.25 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره ( 5) الحاقي به ماده فوق ـ ‌مصوب 1371 ـ و به استناد ماده ( 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌روستاي اهل از توابع شهرستان لامرد در استان فارس به شهر تبديل شده و به عنوان شهر اهل شناخته شود.