عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي بندر چارك به شهر چارك

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10872 مورخ 1374.9.25 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي بندر چارك مركز بخش شبيكوه تابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر چارك شناخته شود.