عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/27

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 62) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 760.3135 مورخ 1374.8.2 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره 62) قانون برنامه‌دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ كودكان لازم‌التعليم در اين آيين‌نامه به كودكان شش ساله تا ده سال اطلاق مي‌شود [...ادامه]

‌ماده 2 ـ بي‌سواد در اين آيين‌نامه به افراد گروه سني يازده تا چهل سال اطلاق مي‌شود [...ادامه]

‌ماده 3 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است طرح شناسايي تفصيلي كودكان لازم‌التعليم و بي‌سواد را [...ادامه]

‌ماده 4 ـ اولياي كودكان لازم‌التعليم بازمانده از تحصيل گروه سني شش تا ده سال در مناطق [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در مناطقي كه كودكان لازم‌التعليم بازمانده از تحصيل وجود دارند، وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

‌ماده 6 ـ به منظور ايجاد انگيزه در معلمان و آموزشياران نهضت سوادآموزي جهت خدمت در مناطق [...ادامه]

‌ماده 7 ـ كميته امداد امام خميني ‌ره) موظف است خانواده‌هايي را كه به دليل فقر [...ادامه]

‌ماده 8 ـ بي‌سوادان مناطق مشمول طرح كه طبق زمان‌بندي اعلام شده موفق به دريافت كارنامه قبولي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي و شوراهاي آموزش و پروش و شوراهاي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام موظفند در جهت ايجاد زمينه [...ادامه]

‌ماده 11 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت نهضت سوادآموزي در اسفند ماه هر [...ادامه]

‌ماده 12 ـ اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين آيين‌نامه در بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه