عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/12
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي رحيم‌آباد به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11963 مورخ 1374.11.25 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمود:
‌روستاي رحيم‌آباد تا به بخش زرند شهرستان ساوه در استان مركزي به شهر تبديل شده و به عنوان شهر رحيم‌آباد شناخته شود.