عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/12
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي اسدآباد به شهر اسديه

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.7569 مورخ 1374.7.25 وزارت كشور و در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره‌هاي ذيل و الحاقي به آن و به استناد ماده ( 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌روستاي اسدآباد مركز بخش در ميان تابع شهرستان بيرجند در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر اسديه شناخته شود.