عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

جدول توزيع تسهيلات اعتباري تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشورالزامات (جزیی از کل )   سهم استان    
مربوط یه سفر مقامات پرورش میگو طرحهای سهم  جمع کل     نام استان ردیف
تعاونی خصوصی تعاونی خصوصی اشتغالزا نقاط محروم   تعاونی خصوصی    
        3790 14083 30000 16000 14000 چهار محال بختیاری  19
2000 3000     4118 18416 32000 20000 12000 کهکیلویه و بویر احمد 20
        1556 14625 30000 19000 11000 سمنان 21
        1436 10833 27000 15000 12000 یزد 22
3000 4000 8000 15000 5002 19500 45000 24600 20400 بوشهر 23
3000(قم) 4000(قم)     28808 10291 **109000 48000 61000 تهران  24
        4484 15708 30000 18000 12000 اردبیل 25
22000 31000 35000 65000 260000 520000 1250000 62500 625000 جمع
     *50000 25000 25000 خرید مدارس نیمه تمام
40000 80000 200000 100000 100000 اعتبار توزیع نشده
        300000 600000 1500000 750000 750000 جمع کل


 


اعتبار 20% از اعتبار استان براي اشتغال خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان توسط کميته برنامه ريزي استان و وزارت تعاون الزامي است. * اين اعتبار براي خريد مدارس نيمه تمام بندهـ تبصره ) اختصاص دارد که پنجاه درصد 50%) آن به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان برنامه و بودجه و پنجاه درصد 50% ) آن به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت تعاون به سهم استانها اضافه خواهد شد. ** مبلغ 27 ميايارد ريال از اين اعتبار به صدا و سيما و 22 ميليارد ريال به طرحهاي سينمايي، چاپ و نشر مطبوعات و هنر اختصاص دارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه