عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/12
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375

اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 كل كشور

نظر به اينکه در آيين نامه اجرايي تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 کل کشور مووضع تصويبنامه شماره 1261/ت16381 ه مورخ 1375/2/11)موارد زير به اشتباه تحرير شده است،مراتب براي اصلاح اعلام ميشود:
1ـ درسطر دوم بند«الف» ماده 18)عبارت «بند3» به «بندپ» تغيير مي يابد.
2ـ درسطر دوم بند «الف» ماده 18) عبارت « ماده 14» به «ماده 13» تغيير يابد.
3ـ درسطر اول تبصره 1 ماده 18) عبارت «بندب» جايگزين عبارت «بند 3)» شود.
4ـ جدول پيوست جايگزين جدول توزيع تسهيلات اعتباري تبصره 3) شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه