عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 23 ـ

لازم‌الاجرا شدن
1 ـ كنوانسيون در روز نودم پس از دريافت پنجاهمين سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
2 ـ براي هر كشور يا سازمان منطقه‌اي همكاري اقتصادي كه پس از دريافت پنجاهمين سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق اقدام به تصويب، پذيرش،‌تأييد يا الحاق به كنوانسيون نمايد لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون از روز نودم پس از ارائه سند تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق آن سازمان يا كشور آغاز‌خواهد شد.
3 ـ در بندهاي 1) و 2) فوق، هر يك از اسنادي كه توسط سازمان‌هاي منطقه‌اي همبستگي اقتصادي ارائه شود علاوه بر اسناد ارائه شده از سوي‌كشورهاي عضو آن سازمان در نظر گرفته نخواهد شد.