عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 22 ـ

تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاقـ
1 ـ كنوانسيون منوط به تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق كشورها و سازمان‌هاي منطقه‌اي همبستگي اقتصادي خواهد بود. كنوانسيون از روز بعد از‌امضاء براي الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد مربوط به تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق نزد امين اسناد كنوانسيون سپرده خواهند شد.
2 ـ هر سازمان منطقه‌اي همبستگي اقتصادي كه عضو كنوانسيون شود و هيچ يك از كشورهاي آن عضو كنوانسيون نباشد متعهد به انجام كليه تعهدات‌كنوانسيون خواهد بود. در صورتي كه يك يا چند كشور عضو سازمان مذكور، عضو كنوانسيون نيز باشند، سازمان مربوطه و كشورهاي عضو آن در مورد‌مسئوليت‌هاي خود براي انجام تعهدات موضوع اين كنوانسيون تصميم خواهند گرفت. در چنين مواردي، سازمان مربوطه و كشورهاي عضو آن‌نمي‌توانند مشتركاً اقدام به استفاده از حقوق خود در اين كنوانسيون نمايند.
3 ـ سازمان‌هاي منطقه‌اي همبستگي اقتصادي در اسناد مربوط به تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود اقدام به اعلام حدود صلاحيت خود در رابطه با‌امور تحت نظارت كنوانسيون خواهند نمود. اين سازمان‌ها همچنين هر گونه اصلاح قابل توجه در حدود صلاحيت خود را به امين اسناد كنوانسيون‌اطلاع خواهند داد كه متعاقباً توسط وي به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.