عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 21 ـ

ترتيبات موقتـ
1 ـ وظايف دبيرخانه كه در ماده 8) عنوان گرديده است به صورت موقت توسط دبيرخانه‌اي كه طي قطعنامه شماره 45.212 مورخ 1369.9.30 21‌دسامبر 1990) مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايجاد شده است به اجرا در خواهند آمد كه اين امر تا پايان اولين نشست كنفرانس اعضاء به طول‌خواهد انجاميد.
2 ـ رياست دبيرخانه موقت مذكور در بند 1) فوق همكاري نزديكي به هيأت بين‌الدولي تغييرات آب و هوا خواهد داشت تا اطمينان حاصل شود كه‌مي‌تواند جوابگوي مشاوره‌هاي علمي و فني مورد نظر باشد. مشاوره مذكور را مي‌توان از ساير مؤسسات علمي مربوطه نيز دريافت نمود.
3 ـ تشكيلات زيست محيطي جهاني برنامه توسعه سازمان ملل متحد، برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه به‌صورت موقت انجام عمليات ترتيبات مالي مذكور در بند 11) را بر عهده خواهند داشت. در اين رابطه تشكيلات زيست محيطي جهاني بايد مورد‌بازسازي ساختاري مناسب قرار گرفته و عضويت آن به صورت جهاني درآيد تا بتواند پاسخگوي الزامات ماده 11) باشد.