عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 20 ـ

امضاءـ
‌اين كنوانسيون جهت امضاء كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا هر يك از آژانس‌هاي تخصصي آن يا كشورهاي عضو اساسنامه ديوان دادگستري‌بين‌المللي و سازمان‌هاي منطقه‌اي همبستگي اقتصادي در طول كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست و توسعه كه در ريودوژانيرو برگزار‌مي‌گردد و سپس در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از 1371.3.30 الي 1372.3.29 20 ژوئن 1992 الي 19 ژوئن 1993) مفتوح خواهد بود.