عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 18 ـ

حق رأيـ
1 ـ هر عضو كنوانسيون داراي يك رأي مي‌باشد مگر در مواردي كه در بند 2) زير عنوان شده است.
2 ـ سازمان‌هاي منطقه‌اي همبستگي اقتصادي در امور مربوطه خود تعداد رأي برابر با تعداد كشورهاي عضو خود كه عضو كنوانسيون نيز هستند‌خواهند داشت. چنين سازماني در صورتي كه هر يك از كشورهاي عضو آن از حق رأي خود استفاده نمايد اقدام به استفاده از حق رأي خود نخواهد‌نمود، عكس اين امر نيز صادق است.