عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 17 ـ

پروتكل‌هاـ
1 ـ كنفرانس اعضاء مي‌تواند در هر يك از نشست‌هاي عادي خود پروتكل‌هايي را براي كنوانسيون تصويب نمايد.
2 ـ متن هر پروتكل پيشنهادي حداقل شش ماه قبل از برگزاري نشست مربوطه توس دبيرخانه با اطلاع اعضاء خواهد رسيد.
3 ـ شرايط لازم‌الاجرا شدن هر پروتكل در همان سند تعيين خواهند شد.
4 ـ فقط اعضاء كنوانسيون مي‌توانند عضو پروتكل‌ها گردند.
5 ـ تصميم‌ها طبق هر پروتكل فقط توسط اعضاي پروتكل مربوطه اخذ مي‌شوند.