عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 16 ـ

تصويب و اصلاح ضمائم كنوانسيونـ
1 ـ ضمائم كنوانسيون يكي از قسمتهاي لاينفك آن مي‌باشد، مگر اينكه به نحو ديگري صريحاً پيش‌بيني شده باشد. ارجاع به كنوانسيون به معني ارجاع‌به هر يك از ضمائم آن نيز مي‌باشد. بدون خدشه به موارد مذكور در جزء ب) بند 2) و بند 7) ماده 14) اين ضمائم محدود به ليستها و فرم‌ها و هر‌نوع برگه تشريحي ديگر با ماهيت علمي، فني، تشريفاتي يا سازماني مي‌باشند.
2 ـ ضمائم كنوانسيون مي‌بايست طبق تشريفات مذكور در بندهاي 2)، 3) و 4) ماده 15) پيشنهاد شده و به تصويب برسند.
3 ـ ضميمه‌اي كه طبق بند 2) فوق تصويب شده شش ماه پس از اعلام تصويب آن به اعضاء توسط امين اسناد براي تمام اعضاء به جز اعضايي كه در‌طي اين دوره عدم پذيرش ضميمه از سوي خود را به صورت كتبي به امين اعلام نموده باشند لازم‌الاجرا خواهد شد. اين ضميمه براي اعضايي كه‌اعلاميه عدم پذيرش خود را پس مي‌گيرند در روز نودم پس از تاريخ وصول اعلاميه پس گرفته اعلاميه عدم پذيرش توسط امين اسناد لازم‌الاجرا خواهد‌شد.
4 ـ پيشنهاد، تصويب و لازم‌الاجراشدن اصلاحيه‌هاي ضمايم كنوانسيون مشمول همان تشريفاتي است كه براي پيشنهاد، تصويب و لازم‌الاجرا شدن‌ضمايم طبق بندهاي 2) و 3) فوق به كار گرفته مي‌شود.
5 ـ چنانچه تصويب يك ضميمه يا اصلاحيه يك ضميمه متضمن اصلاح كنوانسيون باشد آن يا اصلاحيه ضميمه تا زماني كه اصلاحيه كنوانسيون‌لازم‌الاجرا نشده باشد نخواهد بود.