عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 15 ـ

اصلاحيه‌هاي كنوانسيونـ
1 ـ هر يك از اعضاء مي‌تواند اصلاحيه‌هايي را براي كنوانسيون پيشنهاد نمايند.
2 ـ اصلاحيه‌هاي كنوانسيون در نشست عادي كنفرانس اعضاء تصويب خواهند شد. متن پيشنهادي اصلاح كنوانسيون مي‌بايست حداقل شش ماه قبل‌از نشستي كه اصلاحيه براي تصويب ارائه مي‌شود توسط دبيرخانه به اطلاع اعضاء برسد. دبيرخانه همچنين نسبت به ارسال اصلاحيه‌هاي پيشنهادي به‌امضاء‌كنندگان كنوانسيون و نيز به امين اسناد جهت اطلاع اقدام خواهد نمود.
3 ـ اعضاء تمامي تلاش خود را به كار خواهند گرفت تا به اتفاق آراء در مورد اصلاحيه‌هاي پيشنهاد كنوانسيون به توافق برسند. اگر اتفاق آراء حاصل‌نشود و توافقي به دست نيايد اصلاحيه با رأي اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر و رأي‌دهنده در جلسه به تصويب خواهد رسيد. اصلاحيه مصوب‌توسط دبيرخانه به اطلاع امين اسناد خواهد رسيد كه وي آن را براي پذيرش به تمامي اعضاء اعلام خواهد نمود.
4 ـ اسناد پذيرش هر اصلاحيه نزد امين اسناد كنوانسيون سپرده خواهد شد. اصلاحيه‌هايي كه طبق بند 3) فوق به تصويب مي‌رسند در روز نودم پس از‌تاريخ دريافت سند اعلام پذيرش حداقل سه چهارم اعضاء كنوانسيون براي اعضايي كه آن را پذيرفته‌اند لازم‌الاجرا خواهد شد.
5 ـ اصلاحيه براي هر عضو ديگر در روز نودم پس از تاريخ تقديم سند پذيرش اصلاحيه مذكور توسط آن عضو به امين اسناد لازم‌الاجرا خواهد شد.
6 ـ در اين ماده "‌اعضاء حاضر و رأي‌دهنده" به معني اعضايي است كه حاضر بوده و رأي مثبت يا منفي مي‌دهند.