عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 13 ـ

حل مسائل مربوط به اجراي كنوانسيونـ
‌كنفرانس اعضاء در اولين نشست خود ايجاد يك روند چند جانبه و مشورتي براي حل مسائل مربوط به اجراي كنوانسيون را مورد بررسي قرار خواهد‌داد. اين روند در صورت درخواست اعضاء در دسترس آن‌ها قرار خواهد گرفت.