عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 12 ـ

تبادل اطلاعات مربوط به اجراي كنوانسيونـ
1 ـ هر يك از اعضاء طبق بند 1) ماده 4) از طريق دبيرخانه كنوانسيون اطلاعات ذيل را به كنفرانس اعضاء ارائه خواهد نمودـ
‌الف ـ آمار ملي كليه گازهاي گلخانه‌اي خارج از كنترل پروتكل مونترال ناشي از فعاليت بشري با ذكر منابع و حذف آن‌ها توسط حفره‌هاي در حدود‌امكانات خود و با استفاده از روش‌هايي كه توسط كنفرانس اعضاء مورد توافق قرار مي‌گيرند.
ب ـ شرح كلي از اقدامات انجام شده يا آتي آن عضو براي اجراي كنوانسيون.
پ ـ هر گونه اطلاعات ديگري كه عضو مربوط آن را در ارتباط با حصول به اهداف كنوانسيون و قابل ذكر در تبادل اطلاعاتي بداند از جمله در صورت‌امكان مطالب مربوط به محاسب روند گازهاي منتشره در سطح جهان.
2 ـ هر يك از كشورهاي پيشرفته عضو و هر عضو ديگر مذكور در ضميمه 1) عناصر اطلاعاتي ذيل را مشمول مبادله اطلاعاتي خود خواهد نمودـ
‌الف ـ شرح دقيق سياست‌ها و اقداماتي كه به منظور انجام تعهدات موضوع جزء‌هاي ‌الف) و ب) بند 2) 4) اتخاذ نموده است.
ب ـ برآورد دقيق در مورد اثر سياست‌ها و اقدامات مذكور در جزء ‌الف) فوق‌الذكر بر گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت بشري به وسيله منابع و حذف‌آن‌ها از طريق حفره‌ها در طي دوره مذكور در جزء ‌الف) بند 2) ماده 4).
3 ـ همچنين هر يك از كشورهاي پيشرفته عضو و هر كشور پيشرفته عضو مذكور در ضميمه 2) جزئيات اقدامات انجام شده بر اساس بندهاي 3، 4 و5) ماده 4) را در اطلاعات خود وارد خواهد ساخت.
4 ـ كشورهاي عضو در حال توسعه مي‌تواند به صورت داوطلبانه پروژه‌هايي را براي تأمين اعتبار مالي با در نظر گرفتن تكنولوژي‌هاي خاص، مواد،‌تجهيزات، فنون يا شيوه‌هايي كه براي اجراي آن پروژه‌ها مورد نياز مي‌باشند را پيشنهاد داده و در صورت امكان به همراه آن برآوردي از افزايش هزينه‌ها و‌كاهش انتشار و افزايش ميزان حذف گازهاي گلخانه‌اي و نيز فوائد حاصله را ارائه نمايند.
5 ـ هر يك از كشورهاي پيشرفته عضو و هر عضو ديگر مذكور در ضميمه 1) اقدام به برقراري اولين تماس در طي 6) ماه اول پس از لازم‌الاجراء‌گرديدن كنوانسيون براي آن عضو اقدام به اولين مبادله اطلاعاتي خود خواهد نمود. هر عضوي كه نام آن در ضميمه مذكور درج نگرديده مي‌تواند اولين‌مبادله اطلاعاتي را ظرف 3) سال پس از لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون براي آن عضو يا فراهم شدن منابع مالي طبق بند 3) سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن كنوانسيون براي آن عضو يا فراهم شدن منابع مالي طبق بند 3) ماده 4) انجام دهد.
‌كشورهاي عضوي كه از توسعه بسيار كمي برخوردارند مي‌توانند اولين مبادله اطلاعاتي خود را بنا بر صلاحديد خود انجام دهند. كنفرانس اعضاء با در‌نظر گرفتن جدول زمان‌بندي مذكور در اين بند اقدام به تعيين جدول زماني براي مبادله اطلاعاتي بعدي اعضاء خواهد نمود.
6 ـ اطلاعاتي كه بر مبناي اين بند توسط اعضاء مبادله مي‌شود مي‌بايست در اولين فرصت توسط دبيرخانه كنوانسيون در اختيار كنفرانس اعضاء و هر‌هيأت فرعي ديگر قرار گيرد. كنفرانس اعضاء مي‌تواند در صورت نياز روال تبادل اطلاعات را مورد بررسي مجدد قرار دهد.
7 ـ كنفرانس اعضاء از اولين نشست خود اقدام به ارائه ترتيبات لازم براي پشتيباني فني و مالي از كشورهاي در حال توسعه به صورت درخواست و‌همچنين گردآوري و تبادل اطلاعات بر مبني اين ماده نموده و نيازهاي مالي و فني لازم براي پروژه‌هاي پيشنهادي و اقدامات مقابله‌اي را طبق ماده 4‌تعيين خواهد كرد. چنين حمايتي مي‌تواند به شكل مناسب توسط ساير اعضاء، سازمان‌هاي ذيصلاح بين‌المللي و يا دبيرخانه كنوانسيون انجام پذيرد.
8 ـ هر يك از گروه‌ها اعضاء مي‌توانند بر مبناي ضوابط تعيين شده توسط كنفرانس اعضاء و با اعلام قبلي موضوع به كنفرانس اعضاء در زمينه انجام‌تعهدات خود بر طبق اين ماده اقدام به تبادل اطلاعاتي مشترك نمايند مشروط بر اين كه اين مبادلات شامل اطلاعاتي در مورد انجام تعهدات انفرادي هر‌يك از اعضاء مزبور در اين كنوانسيون باشند.
9 ـ اطلاعات واصله به دبيرخانه كه توسط عضو مربوطه بر اساس ضوابط تعيين شده از سوي كنفرانس اعضاء محرمانه تلقي مي‌گردد قبل از اين كه در‌اختيار هيأت‌هاي ذيربط مبادله و بازنگري اطلاعات قرار گيرد توسط دبيرخانه جمع‌آوري مي‌گردد تا جنبه "‌محرمانه" بودن آنها حفظ شود.
10 ـ طبق بند 9) فوق و بدون اين كه خدشه‌اي به توانايي هر يك از اعضاء براي افشاء مبادلات اطلاعاتي خود در هر زمان وارد آيد، دبيرخانه‌كنوانسيون مبادلات اطلاعاتي اعضاء بر مبناي اين ماده را در زماني كه به كنفرانس اعضاء ارائه مي‌شوند در اختيار عمومي قرار خواهد داد.