عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 11 ـ

ترتيبات ماليـ
1 ـ بدين وسيله ترتيباتي براي تدارك منابع مالي به صورت اعطايي يا واگذاري منجمله براي انتقال تكنولوژي تعيين مي‌گردد. اين ترتيبات تحت‌راهنمايي كنفرانس اعضاء عمل كرده و در مقابل آن مسئول و پاسخگو خواهد بود. كنفرانس در مورد سياست‌ها، اولويت‌هاي برنامه‌اي و معيارهاي‌مطلوبيت كنوانسيون مربوط هستند تصميم خواهد گرفت. عمليات اين ترتيبات به يك يا چند مؤسسه موجود بين‌المللي محول خواهد شد.
2 ـ تمامي اعضاء به صورت يكسان و معادل در اين ترتيبات شركت داشته و سيستم مديريت آن به صورت باز خواهد بود.
3 ـ كنفرانس اعضاء و مؤسسه يا مؤسساتي كه عمليات ترتيبات مالي را بر عهده دارند در مورد ترتيبات لازم جهت اجراي بندهاي فوق به توافق خواهند‌رسيد كه اين ترتيبات شامل موارد زير مي‌باشندـ
‌الف ـ شروطي براي تضمين اينكه پروژه‌هاي تأمين شده جهت مقابله با تغييرات آب و هوا با سياست‌ها، اولويت‌هاي برنامه‌اي و معيارهاي مطلوبيت‌تعيين شده توسط كنفرانس اعضاء هماهنگي دارند.
ب ـ شروطي كه به وسيله آن‌ها مي‌توان تصميم تأمين اعتبار ويژه را بر مبناي اين سياست‌ها، اولويت‌هاي برنامه‌اي و معيارهاي مطلوبيت مورد بازنگري‌قرار داد.
پ ـ ارائه گزارش‌هاي منظم توسط مؤسسه يا مؤسسات به كنفرانس اعضاء در مورد عمليات تأمين اعتبار كه هماهنگ با مسئوليت پاسخگويي مذكور در‌بند 1) فوق باشند.
ت ـ تعيين ميزان اعتبار موجود و مورد نياز براي اجراي كنوانسيون به صورت مشخص و قابل پيش‌بيني و شرايطي كه ميزان مذكور بر اساس آن به‌صورت دوره‌اي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
4 ـ كنفرانس اعضاء در اولين نشست خود با بازنگري و مد نظر قرار دادن ترتيبات موقت مذكور در بند 3) ماده 21) ترتيبات لازم را براي اجراي موارد‌فوق‌الذكر اتخاذ نموده و در مورد ابقاء اين ترتيبات موقت تصميم‌گيري خواهد نمود. در طي چهار سال پس از آن، كنفرانس اعضاء ترتيبات مالي را مورد‌بازنگري قرار داده و اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
5 ـ كشورهاي پيشرفته عضو همچنين مي‌توانند منابع مالي مربوط به كنوانسيون را فراهم و كشورهاي در حال توسعه از اين منابع از طريق مجاري دو‌جانبه، منطقه‌اي يا چند جانبه بهره جويند.