عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

هيأت فرعي براي اجراـ
1 ـ بدين وسيله "‌هيأت فرعي براي اجرا" به منظور كمك به كنفرانس اعضاء در ارزيابي و بررسي اجراي مؤثر كنوانسيون تأسيس مي‌گردد. شركت در اين‌هيأت براي تمام اعضاء آزاد بوده و از نمايندگان دولتي كه در امور مربوط به تغييرات آب و هوا تخصص دارند تشكيل مي‌شود. اين هيأت در مورد تمامي‌جنبه‌هاي كار خود به كنفرانس اعضاء گزارش ارائه خواهد نمود.
2 ـ اين هيأت تحت هدايت كنفرانس اعضاء اقدام به موارد زير خواهد نمودـ
‌الف ـ بررسي اطلاعات مبادله شده بر اساس بند 1) ماده 12) جهت ارزيابي اثرات كلي اقدامات انجام شده توسط اعضاء در پرتو آخرين ارزيابي‌هاي‌علمي و در مورد تغييرات آب و هوا.
ب ـ بررسي اطلاعات مبادله شده بر اساس بند 2) ماده 12) جهت كمك به كنفرانس اعضاء در انجام بازنگري‌هاي موضوع جزء ت) بند 2) ماده 4).
پ ـ در صورت اقتضاء كمك به كنفرانس اعضاء در تهيه و اجراي تصميم‌هاي خود.