عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

هيأت فرعي براي مشاوره علمي و تكنولوژيكيـ
1 ـ بدين وسيله "‌هيأت فرعي ارائه مشاوره علمي و تكنولوژيكي" براي ارائه به موقع اطلاعات و مشاوره راجع به موضوعات علمي و تكنولوژيكي‌مربوط به كنوانسيون به كنفرانس اعضاء يا در صورت اقتضاء به ساير هيأت‌هاي فرعي آن تأسيس مي‌گردد. شركت در اين هيأت براي تمامي اعضاء آزاد‌بده و به صورت چند نظامه اداره خواهد شد. ين هيأت متشكل از نمايندگان دولتي است كه از تخصص‌هاي مربوطه برخوردار مي‌باشند. اين هيأت در‌مورد تمامي جنبه‌هاي كار خود به صورت منظم به كنفرانس اعضاء گزارش ارائه خواهد داد.
2 ـ اين هيأت تحت هدايت كنفرانس اعضاء و با كمك هيأت‌هاي ذيصلاح بين‌المللي موجود اقدام به موارد زير خواهد نمودـ
‌الف ـ ارزيابي وضعيت دانش علمي در مورد تغييرات آب و هوا و اثرات آن.
ب ـ تهيه ارزيابي علمي در مورد اثرات اقدامات به عمل آمده در اجراي كنوانسيون.
پ ـ تعيين تكنولوژي‌هاي ابداعي مؤثر و پيشرفته و ارائه معلومات خاص و مشاوره در مورد روش‌ها و ابزار ترويج توسعه و يا انتقال اينگونه‌تكنولوژي‌ها.
ت ـ ارائه مشاوره در مورد برنامه‌هاي علمي، همكاري بين‌المللي در تحقيقات و توسعه مربوط به تغييرات آب و هوا و نيز در مورد روش‌ها و ابزار‌پشتيباني از افزايش ظرفيت بالقوه در كشورهاي در حال توسعه.
ث ـ جوابگويي به سئوال‌هاي علمي، تكنولوژيكي و اصولي كه ممكن است از طرف كنفرانس اعضاء يا هيأت‌هاي فرعي به هيأت ارائه گردد.
3 ـ كنفرانس اعضاء مي‌تواند شرح وظايف و حدود اختيارات اين هيأت را مورد تشريح بيشتر قرار دهد.