عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

دبيرخانهـ
1 ـ بدين وسيله دبيرخانه كنوانسيون ايجاد مي‌گردد.
2 ـ وظايف دبيرخانه عبارت‌اندـ
‌الف ـ ترتيب دادن نشست‌هاي كنفرانس اعضاء و هيأت‌هاي فرعي آن به موجب كنوانسيون و ارائه خدمات لازم به آن‌ها.
ب ـ گردآوري و انتقال گزارش‌هايي كه به دبيرخانه تسليم مي‌شوند.
پ ـ تسهيل مساعدت به اعضاء، مخصوصاً كشورهاي عضو در حال توسعه در صورت تقاضا براي گردآوري و تبادل اطلاعات مورد نياز بر اساس مفاد‌كنوانسيون.
ت ـ تهيه گزارش‌هايي در مورد فعاليت‌هاي خود و ارائه آن‌ها به كنفرانس اعضاء.
ث ـ حصول اطمينان از هماهنگي لازم با دبيرخانه‌هاي ساير هيأت‌هاي بين‌المللي مربوطه.
ج ـ ورود به هر گونه ترتيب قراردادي يا سازماني مورد نياز براي انجام مؤثر وظايف دبيرخانه بر اساس راهنمايي كلي كنفرانس اعضاء.
چ ـ انجام ساير وظايف دبيرخانه‌اي كه در كنوانسيون يا هر يك از پروتكل‌هاي آن مشخص شده و هر گونه وظايف ديگري كه ممكن است توسط‌كنفرانس اعضاء معين گردد.
3 ـ كنفرانس اعضاء در اولين نشست خود يك دبيرخانه دائم را تعيين نموده و ترتيبات و نحوه انجام وظيفه آن را مشخص خواهد نمود.