عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

كنفرانس اعضاءـ
1 ـ بدين وسيله كنفرانس اعضاء تأسيس مي‌شود.
2 ـ كنفرانس اعضاء به عنوان بالاترين مقام اين كنوانسيون بر اجراي كنوانسيون و هر نوع سند حقوقي مربوط كه ممكن است كنفرانس اعضاء به تصويب‌برساند نظارت مستمر داشته و در حدود اختيارات خود تصميم‌هاي لازم براي پيشبرد اجراي مؤثر كنوانسيون را اخذ خواهد نمود. بدين منظور كنفرانس‌موارد زير را به انجام خواهد رساندـ
‌الف ـ بررسي دوره‌اي تعهدات اعضاء و ترتيبات سازماني طبق كنوانسيون، در راستاي اهداف كنوانسيون، تجارب حاصله در اجراي آن و تكامل‌آگاهي‌هاي علمي و تكنولوژيكي.
ب ـ ارتقاء و تسهيل تبادل اطلاعات در مورد اقدامات انجام شده توسط اعضاء براي مقابله با تغييرات آب و هوا و اثرات آن بنا به تقاضاي دو يا چند‌عضو با در نظر گرفتن شرايط، مسئوليت‌ها و توانايي‌هاي متفاوت اعضاء و تعهدات مربوطه آن‌ها طبق كنوانسيون.
ت ـ ارتقاء و هدايت توسعه و اصلاح دوره‌اي روش‌هاي مقايسه‌اي طبق اهداف و مفاد كنوانسيون كه در كنفرانس اعضاء مورد توافق قرار مي‌گيرند از‌جمله به منظور آماده‌سازي فهرست منابع انتشار گازهاي گلخانه‌اي و حذف آن‌ها به وسيله حفره‌ها و ارزياب تأثير اقدامات جهت محدود نمودن ميزان‌توليد گازها و افزايش روند حذف آن‌ها.
ث ـ ارزيابي اجراي كنوانسيون توسط اعضاء، اثرات كلي اقدامات انجام گرفته طبق كنوانسيون مخصوصاً اثرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي‌و نيز تأثير مضاعف آن‌ها و ميزان پيشرفت براي دستيابي به اهداف كنوانسيون بر مبناي كليه اطلاعاتي كه طبق مفاد كنوانسيون در دسترس كنفرانس قرار‌مي‌گيرد.
ج ـ بررسي و تصويب گزارش‌هاي منظم در مورد اجراي كنوانسيون و اطمينان از انتشار آن‌ها.
چ ـ ارائه توصيه‌ها در مورد موضوعات لازم براي اجراي كنوانسيون.
ح ـ تلاش براي بسيج منابع مالي طبق‌بندهاي 3)، 4) و 5) ماده 4) و ماده 11).
خ ـ تأسيس هيأت‌هاي فرعي كه براي اجراي كنوانسيون لازم به نظر مي‌رسند.
‌د ـ بررسي گزارش‌هاي دريافتي از اين هيأت‌ها و ارائه رهنمود به آن‌ها.
‌ذ ـ موافقت با قواعد اجرايي و مالي براي خود و هر هيأت فرعي و تصويب آن‌ها به اتفاق آراء.
‌ر ـ جستجو و استفاده از خدمات و همكاري و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌هاي بين‌المللي و هيأت‌هاي بين‌الدولي و غير دولتي ذيصلاح در‌صورت اقتضاء.
‌ز ـ اجراي وظايف ديگري كه براي دستيابي به اهداف كنوانسيون مورد نياز مي‌باشد و نيز تمامي وظايفي كه به موجب كنوانسيون به آن واگذار شده‌است.
3 ـ كنفرانس اعضاء در اولين نشست خود اقدام به تعيين آيين رسيدگي خود و هيأت‌هاي فرعي تأسيس شده به موجب كنوانسيون خواهد نمود كه‌شامل تشريفات تصميم‌گيري براي اموري است كه در تشريفات تصميم‌گيري در كنوانسيون تصريح نشده است. اين گونه تشريفات مي‌تواند شامل‌اكثريت تعيين شده لازم براي اتخاذ تصميم‌هاي خاص باشد.
4 ـ اولين نشست كنفرانس اعضاء توسط دبيرخانه موقتي موضوع ماده 21) برگزار مي‌گردد و تاريخ برگزاري آن حداكثر تا يك سال پس از زمان‌لازم‌الاجراشدن كنوانسيون خواهد بود. پس از آن نشست‌هاي عادي كنفرانس اعضاء هر سال يك بار برگزار مي‌گردد مگر اين كه كنفرانس اعضاء به نحو‌ديگري اتخاذ تصميم نمايد.
5 ـ نشست‌هاي فوق‌العاده كنفرانس اعضاء در مواقعي كه توسط كنفرانس ضروري به نظر رسد يا بنا بر تقاضاي كتبي هر يك از اعضاء به شرطي كه در‌ظرف شش ماه پس از ارسال تقاضا به اعضاء توسط دبيرخانه حداقل يك سوم اعضاء از آن پشتيباني نمايند، برگزار مي‌گردد.
6 ـ سازمان ملل متحد، آژانس‌هاي تخصصي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نيز هر يك از كشورهاي عضو يا كشورهايي كه عضو كنوانسيون نبوده و‌ناظر مي‌باشند مي‌توانند به عنوان ناظر در نشست‌هاي كنفرانس اعضاء شركت نمايند. هر هيأت يا آژانس اعم از ملي يا بين‌المللي، دولتي يا غير دولتي،‌كه در امور مربوط به اين كنوانسيون واجد شرايط باشند و تمايل خود را مبني بر شركت در نشست كنفرانس اعضاء به عنوان نظار به دبيرخانه اعلام‌نموده باشد مي‌تواند مجوز مربوطه را دريافت نمايد مگر اين كه حداقل يك سوم از اعضاء موجود به اين امر اعتراض نمايند. پذيرش و شركت ناظرين‌منوط به آيين رسيدگي است كه توسط كنفرانس اعضاء به تصويب مي‌رسد.