عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

تحقيقات و مشاهده منظمـ
‌اعضاء در اجراي تعهدات خود به موجب جزء چ) بند 1) ماده 4) اقدام به موارد زير خواهند نمودـ
‌الف ـ حمايت و پيشبرد بيشتر برنامه‌ها و شبكه‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي و بين‌الدولي به منظور تعيين، هدايت، ارزيابي و تأمين هزينه‌هاي تحقيقاتي،‌جمع‌آوري اطلاعات و مشاهده منظم با در نظر گرفتن نياز براي به حداقل رساندن دوباره‌كاري.
ب ـ حمايت از تلاش‌هاي بين‌المللي و بين‌الدولي به منظور تقويت مشاهده منظم و ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي تحقيقات علمي و فني ملي مخصوصاً در‌كشورهاي در حال توسعه و ترغيب دسترسي و تبادل اطلاعات و تحليل‌هاي مربوطه كه از وراي قلمرو صلاحيت ملي به دست آمده‌اند.
پ ـ در نظر گرفتن نيازها و امور ويژه كشورهاي در حال توسعه و همكاري در پيشبرد ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي دروني آن‌ها براي شركت در امور مذكور‌در بندهاي ‌الف) و ب) فوق.