عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

تعهداتـ
1 ـ تمامي اعضاء با در نظر گرفتن مسئوليت‌هاي مشترك ولي متمايز خود و اولويت‌هاي خاص ملي و منطقه‌اي براي توسعه و شرايط خود بايدـ
‌الف ـ آمار ملي گازهاي حاصله از فعاليت‌هاي بشري به وسيله منابع و نحوه حذف آن‌ها به وسيله حفره‌هاي كليه گازهاي گلخانه‌اي كه تحت كنترل‌پروتكل مونترال نمي‌باشند را توسعه، مورد بازنگري دوره‌اي، منتشر و در دسترس كنفرانس اعضاء قرار دهند. اين امر طبق ماده 12) و با استفاده از‌روش‌هايي انجام خواهد گرفت كه توسط كنفرانس اعضاء مورد توافق قرار مي‌گيرد.
ب ـ برنامه‌هاي ملي و در صورت نياز برنامه‌هاي منطقه‌اي كه شامل اقداماتي براي تعديل تغييرات آب و هوايي در اثر گازهاي ناشي از فعاليت‌هاي‌بشري به وسيله منابع و رفع آن‌ها توسط حرفه‌هاي كليه گازهاي گلخانه‌اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نيستند و اقدامات لازم براي تسهيل انطباق‌آن‌ها با تغييرات آب و هوا مي‌باشند را تدوين، اجراء، منتشر و مورد بازنگري منظم قرار دهند.
پ ـ توسعه، اجرا، و انتشار و انتقال تكنولوژي‌هاي، عمليات تجربي و روندهايي كه گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت‌ها ديگري كه تحت كنترل‌پروتكل مونترال نمي‌باشد را كنترل نموده يا كاهش داده يا از ايجاد آن‌ها جلوگيري نمايد را ترويج و در موارد مزبور همكاري نمايند. اين امر در كليه‌بخش‌ها شامل بخش انرژي، حمل و نقل، صنعت كشاورزي، جنگلداري و دفع زباله صادق مي‌باشد.
ت ـ مديريت مستمر را ترويج داده و در صورت اقتضاء حفظ و افزايش حفره‌ها و منابعي از گازهاي گلخانه‌اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال‌نمي‌باشند از جمله موجودات زنده، جنگل‌ها و اقيانوس‌ها و ساير اكوسيستم‌هاي دريايي، ساحلي يا زميني را تشويق و در موارد مزبور همكاري نمايند.
ث ـ براي آمادگي جهت تطابق با اثرات تغييرات آب و هوا، ايجاد و بسط برنامه‌هاي جامع براي مديريت نواحي ساحلي، منابع آب و كشاورزي و‌حمايت و بازسازي مناطق، مخصوصاً در آفريقا كه تحت تأثير خشكسالي و پيشروي صحرا يا سيل قرار گرفته‌اند همكاري نمايند.
ج ـ ملاحظات تغييرات آب و هوا را تا حد امكان در سياست‌ها و اعمال اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي خود در نظر گرفته و روش‌هاي مناسبي‌نظير ارزيابي اثرات تنظيم و تعيين شده در سطح ملي را از نظر كاهش اثرات سوء پروژه‌ها يا اقدامات انجام شده براي كاهش تغييرات آب و هوا يا تطابق‌با آن، بر اقتصاد و بهداشت عمومي و كيفيت محيط‌زيست در نظر بگيرند.
چ ـ تحقيقات عملي، تكنولوژيكي، فني، اقتصادي ـ اجتماعي و غيره و نظارت منظم و ايجاد آرشيوهاي اطلاعاتي مربوط به سيستم آب و هوا به‌منظور درك بيشتر و كاهش يا حذف عدم قطعيت‌هاي موجود در مورد دلائل، اثرات، ميزان و زمان‌بندي تغييرات آب و هوا و پيامدهاي اقتصادي و‌اجتماعي استراتژي‌هاي واكنشي را تشويق و در موارد مزبور همكاري نمايند.
ح ـ تبادل كامل، آزاد و فوري اطلاعات مربوطه علمي، تكنولوژيكي، فني، اقتصادي ـ اجتماعي و حقوقي مربوط به سيستم آب و هوا، تغييرات آب و‌هوا و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي استراتژي‌هاي واكنشي مختلف را تشويق و در موارد مزبور همكاري نمايند.
خ ـ آموزش، تربيت و افزايش آگاهي‌هاي عمومي در مورد تغييرات آب و هوا را تشويق و نسبت به آن همكاري نموده و شركت گسترده در اين امر، از‌جمله شركت سازمان‌هاي غير دولتي را ترغيب نمايند.
‌د ـ مطابق ماده 12) اطلاعات مربوط به اجرا را به كنفرانس اعضاء انتقال دهند.
2 ـ كشورهاي عضو كه در زمره كشورهاي پيشرفته مي‌باشند و ساير اعضاء مذكور در ضميمه 1) مشخصاً تعهد مي‌نمايند كه موارد زير را به انجام‌رسانندـ
‌الف ـ هر يك از اين اعضاء براي كند كردن روال تغييرات آب و هوا با محدود نمودن گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت‌هاي بشري خود و حفاظت و‌ارتقاء حفره‌ها و مخازن گازهاي گلخانه‌اي سياست‌هاي ملي را اتخاذ و اقداماتي را به كار خواهند گرفت. اين سياست و اقدامات نشان خواهند داد كه‌كشورهاي پيشرفته در اصلاح روندهاي بلند مدت خود در مورد گازهاي حاصله از فعاليت‌هاي بشري به صورت هماهنگ با اهداف كنوانسيون عمل‌نموده و اين نكته كه در پايان اين دهه بازگشت به سطوح قبلي گازهاي ناشي از فعاليت‌هاي بشري شامل دي‌اكسيدكربن و ساير گازهاي گلخانه‌اي كه‌تحت كنترل پروتكل مونترال نمي‌باشند به انجام اينگونه اصلاحات كمك خواهند نمود را تصديق نموده و تفاوت موجود در ديدگاه‌ها و نقطه آغاز‌عمليات و ساختارهاي اقتصادي و منابع كشورهاي عضو و نياز به حفظ رشد اقتصادي قوي و پايدار، تكنولوژي‌هاي موجود و ساير شرايط فردي و نيز‌لزوم سهيم شدن منصفانه و مقتضي هر يك از اين اعضاء در تلاش جهاني در خصوص هدف مذكور را در مد نظر قرار مي‌دهند. اين اعضاء مي‌توانند‌اقدام به اجراي اينگونه سياست‌ها و اقدامات به صورت مشترك با اعضاء ديگر نموده يا ديگر اعضاء را در رسيدن به اهداف كنوانسيون مخصوصاً موارد‌مذكور در اين جزء ياري نمايند.
ب ـ براي رسيدن به اين هدف هر يك از اين اعضاء طي 6) ماه از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون در مورد عضو مزبور و پس از آن به صورت دوره‌اي و‌طبق ماده 12) اطلاعات دقيقي در مورد سياست‌ها و اقدامات خود در ارتباط با جزء ‌الف) فوق و همچنين نتايج حاصله از عمليات مربوط به گازهاي‌ناشي از فعاليت بشري به وسيله منابع و حذف آن‌ها توسط حفره‌هاي گازهاي گلخانه‌اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي‌باشند را براي دوره مذكور‌در جزو ‌الف) را با هدف رساندن سطوح گاز دي‌اكسيد و ساير گازهاي گلخانه‌اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي‌باشند، به سطوح سال 1990‌مبادله خواهند نمود. اين اطلاعات توسط كنفرانس اعضاء در اولين نشست و سپس به صورت دوره‌اي طبق ماده 7) مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
پ ـ محاسبه ميزان توليد گازهاي گلخانه‌اي به وسيله منابع و حذف آن‌ها به وسيله حفره‌ها براي اهداف جزء ب) فوق مي‌بايست با استفاده از بهترين‌آگاهي‌هاي علمي انجام پذيرد كه شامل ظرفيت مؤثر حفره‌ها و اثرات اينگونه گازها بر تغييرات آب و هوا باشد. كنفرانس اعضاء روش‌هاي انجام اين‌محاسبات را در اولين نشست خود مورد بررسي و توافق و سپس به صورت دوره‌اي مورد بازنگري قرار خواهد داد.
ت ـ كنفرانس اعضاء در اولين نشست خود تناسب جزء‌هاي ‌الف) و ب) فوق را بررسي خواهند نمود. اين بازنگري در پرتو بهترين اطلاعات موجود‌علمي و ارزيابي تغييرات آب و هوا و اثرات آن و نيز اطلاعات مربوط فني، اقتصادي و اجتماعي انجام خواهد پذيرفت. كنفرانس اعضاء بر مبناي اين‌بازنگري اقدام به انجام واكنش مناسب خواهد نمود كه ممكن است شامل تصويب اصلاحات تعهدات موضوع جزء‌هاي ‌الف) و ب) فوق باشد.‌كنفرانس اعضاء در اولين نشست خود همچنين اقدام به تصميم‌گيري در مورد ضوابط اجراي مشترك كار بر مبناي جزء "‌الف" فوق خواهد نمود. دومين‌بازنگري جزء‌هاي ‌الف) و ب) حداكثر تا 1377.10.10 31 دسامبر 1998) و سپس به صورت دوره‌اي انجام خواهد گرفت كه طول اين دوره توسط‌كنفرانس اعضاء تا زمان دستيابي به اهداف كنوانسيون تعيين خواهد گرديد.
ث ـ هر يك از اعضاء اقدام به موارد زير خواهند نمودـ
1 ـ هماهنگي اسناد تهيه شده اقتصادي و سازماني براي رسيدن به اهداف كنوانسيون با ساير اعضاء در صورت اقتضاء،
2 ـ تعيين و بازنگري دوره‌اي سياست‌ها و تجارب خود كه مشوق عملياتي است كه منجر به سطوح بالاتري از گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت بشر‌مي‌گردد كه تحت كنترل پروتكل مونترال نبوده و در غير اين صورت پديد خواهد آمد.
ج ـ كنفرانس اعضاء در صورت انقضاء حداكثر تا 1377.10.10 31 دسامبر 1998) اقدام به بازنگري اطلاعات موجود از نظر اخذ تصميماتي در مورد‌اصلاحيه‌هاي ليست‌هاي ضميمه‌هاي 1) و 2) با تصويب عضو مربوطه خواهد نمود.
چ ـ هر يك از اعضايي كه در ضميمه شماره 1) قيد نشده باشد در سند تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق و يا هر زمان بعد از آن مي‌تواند قصد خود براي‌متعهد شدن به جزء‌هاي ‌الف) و ب) را به امين اسناد كتباً اعلام نمايد. اين امر توسط امين اسناد به اطلاع ساير اعضاء و امضاء‌كنندگان خواهد رسيد.
3 ـ كشورهاي پيشرفته عضو و ساير كشورهاي پيشرفته مذكور در ضميمه 2) اقدام به تأمين منابع جديد و مضاعف مالي براي پرداخت هزينه‌هايي‌خواهند نمود كه كشورها در حال توسعه عضو كنوانسيون بر مبناي تعهدات خود به موجب بند 1) ماده 12) صرف نموده‌اند. اين كشورها همچنين‌براي پرداخت هزينه‌ها افزوده كامل اجراي اقدامات موضوع بند 1) اين ماده كه بين يك كشور در حال توسعه عضو و يك مؤسسه يا مؤسسات‌بين‌المللي مذكور در ماده 11) طبق ماده مذكور مورد توافق قرار گرفته اقدام به تأمين منابع مالي مورد نياز كشورهاي در حال توسعه منجمله براي انتقال‌تكنولوژي خواهند نمود. اجراي اين تعهدات با در نظر گرفتن نياز به كفايت و قابليت پيش‌بيني در واريز اعتبارات و اهميت مشاركت مناسب كشورهاي‌پيشرفته در تحمل بار مالي مربوطه انجام مي‌پذيرد.
4 ـ كشورهاي پيشرفته عضو و ساير كشورهاي پيشرفته مذكور در ضميمه 2) به كشورهاي در حال توسعه كه به ويژه در مقابل اثرات سوء تغييرات آب‌و هوا آسيب‌پذير مي‌باشند در پرداخت هزينه‌هاي انطباق با اثرات سوء مذكور كمك خواهند نمود.
5 ـ كشورهاي پيشرفته عضو و ساير كشورهاي پيشرفته مذكور در ضميمه 2) در صورت اقتضاء تمامي اقدامات لازم براي ترغيب، تسهيل و تأمين‌اعتبار انتقال يا دسترسي به آگاهي‌ها و تكنولوژي‌هاي كامل و معقول زيست محيطي به ساير اعضاء، مخصوصاً به كشورهاي در حال توسعه جهت قادر‌ساختن آن‌ها به اجراي مفاد اين كنوانسيون را انجام خواهند داد. در اين روند، كشورهاي پيشرفته عضو از توسعه و ارتقاء تكنولوژي‌ها و قابليت‌هاي‌كشورهاي در حال توسعه حمايت خواهند نمود. ساير اعضاء يا سازمان‌هايي كه در موقعيت انجام چنين كاري مي‌باشند نيز مي‌توانند اقدام به تسهيل‌انتقال اينگونه تكنولوژي‌ها نمايند.
6 ـ در اجراي تعهدات موضوع بند 2) فوق مي‌بايست درجه‌اي از انعطاف‌پذيري توسط كنفرانس اعضاء براي اعضاء مذكور در ضميمه 1) كه در حال‌گذر از مراحل انتقال به اقتصاد بازار مي‌باشند در نظر گرفته شود تا اين گونه اعضاء بتوانند به تعهدات خود در مقابله با تغييرات آب و هوا از جمله در‌خصوص سطح تاريخي گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت بشري كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي‌باشند، عمل نمايند.
7 ـ ميزان انجام مؤثر تعهدات كشورهاي در حال توسعه به موجب اين كنوانسيون به اجراي مؤثر تعهدات مالي و انتقال تكنولوژي كشورهاي پيشرفته به‌موجب كنوانسيون بستگي خواهد داشت و اين امر را كاملاً در نظر خواهند گرفت كه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فقرزدايي از اولويت‌هاي مهم‌كشورهاي در حال توسعه مي‌باشند.
8 ـ در اجراي تعهدات موضوع اين ماده، اعضاء به نوع اقداماتي كه به موجب اين كنوانسيون مورد نياز مي‌باشند، از جمله اقدامات مربوط به تأمين‌اعتبار، بيمه و انتقال تكنولوژي براي جواب‌گويي به نيازهاي خاص كشورهاي عضو در حال توسعه كه ناشي از اثرات سوء تغييرات آب و هوا و يا اثرات‌اجراي اقدامات واكنشي مخصوصاً در موارد زير مي‌باشد، توجه كامل خواهند داشتـ
‌الف ـ كشورهايي كه جزيره‌اي و كوچك مي‌باشند.
ب ـ كشورهايي كه داراي نواحي ساحلي پست مي‌باشند.
پ ـ كشورهايي با نواحي خشك، نيمه خشك، نواحي جنگلي و نواحي در معرض نابودي جنگل‌ها.
ت ـ كشورهايي كه داراي مناطقي مي‌باشند كه در معرض بلاياي طبيعي قرار دارند.
ث ـ كشورهايي با مناطقي كه در معرض خشكسالي و پيشروي صحرا قرار دارند.
ج ـ كشورهايي با نواحي شهري كه از آلودگي جوي بالاتر برخوردارند.
چ ـ كشورهايي با مناطقي كه داراي اكوسيستم‌ها شكننده مي‌باشند، منجمله اكوسيستم‌هاي كوهستاني.
ح ـ كشورهايي كه اقتصاد آن‌ها وابستگي زيادي به درآمد ناشي از توليد، به عمل‌آوري و صادرات و يا مصرف سوخت‌ها فسيلي و توليدات كالاهاي‌مربوطه انرژي‌زا دارد.
خ ـ كشورهاي ترانزيت و آن‌ها كه با خشكي احاطه شده‌اند.
‌همچنين كنفرانس اعضاء مي‌تواند در صورت اقتضاء در ارتباط با اين بند اقداماتي به عمل آورد.
9 ـ اعضاء نيازهاي خاص و شرايط ويژه كشورهايي كه از كمترين ميزان توسعه برخوردارند را در اقدامات خود در رابطه با تأمين اعتبار و انتقال‌تكنولوژي در نظر خواهند گرفت.
10 ـ اعضاء بر اساس ماده 10 در اجراي تعهدات خود در اين كنوانسيون وضعيت اعضاي ديگر مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه كه داراي‌اقتصادهاي آسيب‌پذير در مقابل اثرات سوء اجراي اقدامات مقابله با تغييرات آب و هوايي مي‌باشند را در نظر خواهند گرفت.
‌اين امر مخصوصاً در مورد كشورهاي عضوي كه داراي اقتصادهاي متكي به درآمد حاصله از توليد، به عمل‌آوري و صادرات و يا مصرف سوخت‌هاي‌فسيلي و ساير توليدات مربوطه انرژي‌زا و يا استفاده از سوخت‌هاي فسيلي هستند كه تغيير آن‌ها براي اعضاء مذكور دشواري‌هاي جدي در بردارد،‌اعمال مي‌گردد.