عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2ـ

هدفـ
‌هدف نهايي اين كنوانسيون و هر گونه اسناد حقوقي مربوطه كه ممكن است توسط كنفرانس اعضاء مورد تصويب قرار گيرد، دستيابي به ثبات در تراكم‌گاز گلخانه‌اي در آتمسفر مطابق مفاد مربوطه كنوانسيون در سطحي است كه از تداخل خطرناك فعاليتهاي بشر با سيستم آب و هوايي جلوگيري نمايد.‌اين سطح مي‌بايست در آن چنان چهارچوب زماني حاصل گردد كه اكوسيستم‌ها بتوانند به صورت طبيعي با تغييرات آب و هوا تطابق يابند و اطمينان‌حاصل شود كه توليد مواد غذايي با تهديد روبرو نبوده و توسعه اقتصادي بتواند به صورتي پايدار ادامه يابد.