عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل بيست و هشتم ـ تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

ماده 701- هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي [...ادامه]

ماده 702- هر كس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا [...ادامه]

ماده 703- هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد [...ادامه]

ماده 704- هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به [...ادامه]

ماده 705- قمار بازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه [...ادامه]

ماده 706- هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري [...ادامه]

ماده 707- هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در [...ادامه]

ماده 708- هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد [...ادامه]

ماده 709- تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه [...ادامه]

‌ماد 710ـ اشخاصي كه در قمارخانه يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (701) و (705)  قبول خدمت [...ادامه]

ماده 711- هر گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد  [...ادامه]

ماده 712- هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرا [...ادامه]

ماده 713- هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به [...ادامه]