عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل بيست و پنجم ـ احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675- هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار [...ادامه]

ماده 676- هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از [...ادامه]

ماده 677- هر كس عمداً اشياء منقول و يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب [...ادامه]

ماده 678- هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد [...ادامه]

ماده 679- هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا [...ادامه]

ماده 680- هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد [...ادامه]

ماده 681- هر كس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به [...ادامه]

ماده 682- هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي [...ادامه]

ماده 683- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات [...ادامه]

ماده 684- هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي [...ادامه]

ماده 685- هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز [...ادامه]

ماده 686- هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و [...ادامه]

ماده 687- هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و [...ادامه]

ماده 688- هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب [...ادامه]

ماده 689- در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير [...ادامه]


روابط زیرمجموعه