عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل بيستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشاء سر


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه