عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل هفدهم ـ جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612- هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از [...ادامه]

ماده 613- هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي [...ادامه]

ماده 614- هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا [...ادامه]

ماده 615- هر گاه عده‌اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب [...ادامه]

ماده 616- در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به [...ادامه]

ماده 617- هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي [...ادامه]

ماده 618- هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد [...ادامه]

ماده 619- هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود [...ادامه]

ماده 620- هر كاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و [...ادامه]

ماده 621- هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به [...ادامه]

ماده 622- هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، [...ادامه]

ماده 623- هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد [...ادامه]

ماده 624- اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي [...ادامه]

ماده 625- قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض [...ادامه]

ماده 626- در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال [...ادامه]

ماده 627- دفاع در مواقعي صادق است كه: ‌الف ـ خوف براي نفس يا [...ادامه]

ماده 628- مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام [...ادامه]

ماده 629- در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد [...ادامه]

ماده 630- هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند [...ادامه]

ماده 631- هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا [...ادامه]

ماده 632- اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه [...ادامه]

ماده 633- هر گاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر [...ادامه]

ماده 634- هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه [...ادامه]

ماده 635- هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن كند يا [...ادامه]

ماده 636- هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح