عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 561-

هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ـ فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معاد دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي‌گردد.
‌تبصره ـ تشخيص ماهيت تاريخي ـ فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه