عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل نهم ـ تخريب اموال تاريخي، فرهنگي

ماده 558- هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي تاريخي [...ادامه]

ماده 559- هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي ـ [...ادامه]

ماده 560- هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط [...ادامه]

ماده 561- هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ـ فرهنگي از كشور هر [...ادامه]

ماده 562- هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست‌آوردن اموال تاريخي ـ فرهنگي [...ادامه]

ماده 563- هر كس به اراضي و تپه‌ها و امكان تاريخي و مذهبي كه به ثبت [...ادامه]

ماده 564- هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده [...ادامه]

ماده 565- هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي ـ [...ادامه]

ماده 566- هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي فرهنگي [...ادامه]

ماده 567- در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي [...ادامه]

ماده 568- در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود [...ادامه]

ماده 569- در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده [...ادامه]


روابط زیرمجموعه