عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 513-

هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ع) يا حضرت صديقه طاهره س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم‌ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح