عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل اول ـ جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498- هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر [...ادامه]

ماده 499- هر كس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذكور در ماده (498) عضويت [...ادامه]

ماده 500- هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف [...ادامه]

ماده 501- هر كس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا [...ادامه]

ماده 502- هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در [...ادامه]

ماده 503- هر كس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا [...ادامه]

ماده 504- هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح [...ادامه]

ماده 505- هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي [...ادامه]

ماده 506- چنانچه مأمورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده مي‌باشند و به [...ادامه]

ماده 507- هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور [...ادامه]

ماده 508- هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي [...ادامه]

ماده 509- هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي [...ادامه]

ماده 510- هر كس به قصد بر هم‌زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را [...ادامه]

ماده 511- هر كس به قصد بر هم‌زدن امنيت كشور و تشويق اذهان عمومي تهديد به [...ادامه]

ماده 512- هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح