عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/12
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه در خصوص ‌انتزاع روستاها و مزارع از دهستان بهمئي و الحاق آن به‌دهستان صيدون

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.6625 مورخ 1374.8.23 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (19) آيين‌نامه اجرايي آن تصويب نمودند:
‌روستاها، مزارع و مكانهاي سردوراب ـ كلگه ـ بن دوراب ـ تنگ چويل ـ بهاره ـ ميل‌پاي ميل ـ بالياب، از دهستان بهمئي سرحدي غربي بخش بهمئي شهرستان‌كهگيلويه استان كهگيلويه و بويراحمد منتزع و به دهستان صيدون بخش صيدون شهرستان باغملك استان خوزستان ملحق شوند.