عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/12
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/9
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/23

تصويب نامه در خصوص اضافه شدن وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 58785 مورخ 1374.6.26 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره( 4) ماده واحده قانون‌گسترش مالكيت واحدهاي توليدي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمودـ وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيت‌واحدهاي توليدي ـ موضوع ماده(7) اساسنامه سازمان ياد شده ـ اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه