عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14948
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/10
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/3/27

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به تعيين ميزان مجاز سقف معافيت گمركي كالاي همراه مسافر

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.3.27 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار به استناد بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه سال 1375 ميزان مجاز سقف معافيت گمركي كالاي همراه‌مسافر هشتاد 80) دلار تعيين گرديد كه هر مسافر ورودي به كشور مي‌تواند تا اين مبلغ كالاهاي مجاز، با رعايت ماده 17) قانون مقررات صادرات و واردات‌آيين‌نامه اجرايي آن بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد نمايد.


روابــــط صریـــــــــح