عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

ميزان وروديه براي بازديدكنندگان خارجي با توجه به خدمات جنبي كه به آنها ارايه خواهد شد، حداكثر به ميزان 15.000 ريال خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح