عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14948
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375

اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي ومتعلق به دولت به ايثارگران وكارگران

نظر به اينکه درتصويبنامه شماره 10097/ت 16040 ه مورخ 1374/12/19 بعدازبند 2) تصويبنامه هاي يادشده عبارت 3ـ در ماده 23) عبارت «تبصره 2)»جايگزين عبارت «تبصره هاي » ميشود) به اشتباه از قلم افتاده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه