عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت کشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به كاركنان مراكز خدمات كشاورزي، روستايي و عشايري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد شماره .3818‌د1. مورخ 1374.6.26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 6)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌پرداخت شصت درصد 60%) حقوق مبنا به عنوان فوق‌العاده خاصي به جاي فوق‌العاده انگيزه خدمت موضوع ماده 78) آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد مراكز‌خدمات كشاورزي، روستايي و عشايري، ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 59478 مورخ 1360.4.14 ـ به كاركنان مراكز مذكور بلامانع است.


روابــــط صریـــــــــح